Vatten & Avlopp

Vattenanläggningen

Fritidsområdets gemensamma vattenförsörjningsanläggning.

Inkopplng & Urkoppling av sommarvattnet

 

Vattenanalys 2019

En komplett vattenanalys gjordes på brunnens vatten 2019-08-28

Vattenproverna togs efter filtret vid utgående vatten vid pumphuset.

Resultatet av analysen redovisas i dokumenten

  • Rapport
  • Förklaring av analys
  • Vattenrådgivning

rapport_a65859_1.pdf

forklaring_av_analys.pdf

vattenradgivning.pdf

-------------------------

 

Analysutlåtande Kemiskbedömning:Tjänligt.

Enligt de parametrar som analyserats är vattnet tjänligt.

Mikrobiologiskbedömning:Tjänligt.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning(Dnr3449/2013).

(e)=Estetiskanmärkning/(t)=Tekniskanmärkning/(h)=Hälsomässiganmärkning

 

Uppdaterad av Per S 2019-10-06 19:10

----------------------------------------

Avloppsanläggning

Periodisk tillsyn

Myndigheter och kramfors kommun kräver att föreningen utför periodisk tillsyn av avloppsanläggningens gemensamma delar.

Som gemensamma delar menar vi: Markbäddarna, samtliga brunnar i markbäddsområdet och det gemensamma avloppsnätet inom området fram till överlämningspunkt mot fastigheternas service-anslutning.

Anläggningsdelar efter överlämningspunkt, såsom serviceledningar, trekammarbrunn, fosforavskiljare mm, anläggs, driftas och bekostas i sin helhet av den enskilde fastighetsägaren. Rekommendationer betr. slamtömningsintervall på den egna slamavskiljaren finns att få från kommunen. För året runt boende gäller slamtömning varje år och för fritidshus gäller slamtömning vartannat år. De flesta fastigheter har anslutits sig till periodisk slamtömning beroende på boendeform. 

Löpande periodisk översyn på gemenamma delar utföres av VA-ansvarig under sommarhalvåret (1/5 - 30/9 ) . Tillsynens resultat dokumenteras i en journal som vid förfrågan från kommunen kan överlamnas till dem.

I tillsynen ingår kontroll av:

  • Kontroll av bottenslamnivå i slamavskiljarens 4 steg.
  • Slamfilm (fett) på ytan i respektive steg.
  • Fördelningsbrunnarnas funktion m.a.p flytande material och flödesmängden i respektive utgångsrör.
  • Flödet i utloppsbrunnens tilledningar.
  • Utloppsvattnets renhet genom okulärbesiktning av klarnivå och att utloppsvattnet är fritt från lukt.
  • Periodiskt (förslag vart tredje år) beställa analys av respektive markbädds utloppsvatten.
  • Analysen utgör underlag för reinverstering av markbäddarna. 

 

En checklista har upprättats som anger periodiska åtgärder som t.ex. slamtömning.

Underhållsinvesteringar sker fortlöpande bl. a för att förhindra inläckage av dagvatten i avloppsnätet

 

Dagvatten får inte anslutas till nätet!!

Avloppsnätet är inte dimensionerat för att transportera dagvatten. Om så skulle ske finns en överhängande risk för översvämningar i nätets nedre delar redan vid måttligt regn. Dagvatten / Regnvatten får inte kopplas till avloppssystemet.

Dagvatten / Regnvatten kan med fördel infiltreras på den egna tomten eller tas omhand och användas för bevattning. 

 

Hjälp till att rapportera

Om du märker att avloppssystemet fungerar dåligt, vatten kanske flödar över i en spolbrunn, eller att det luktar konstigt på något ställe osv. - Kontakta Styrelsen eller VA-ansvarige direkt.

 

Vi måste alla hjälpas åt för att bibehålla en miljömässigt bra fungerande anläggning för vårt avlopp!

Uppdaterad av Per S 29/7 2019 22:20

 

----------------------------------------

Dokument som ligger till grund för beslutet om uppgradering av avloppet.

-------------------------------------------

 

2009-06-08   Rev A           Per Sandberg, 070-5735775

 

 

Underlag för beslut i Långängets samfällighetsförening.
 

Bakgrund 2009

Just nu pågår en process för att ändra detaljplanen för Långängets fritidsby. Orsaken till detta är att öka byggrätterna från 80 + 20 m2 till 150 m2, enligt SAMRÅD /Underrättelse,  Förslag till ändring av detaljplan som skickades ut från Kramfors kommun i mitten av Maj -2009.

Förutsättningarna för utökad byggrätt finns beskrivna i dokumentet ”Vatten och avloppsutredning för Långängets fritidsby” och ovanstående underrättelse från Kramfors kommun

- Långängets fritidsby ska ha en avloppsanläggning som ska vara utformad för att på ett långsiktigt hållbart sätt klara hög skyddsnivå.

- Befintlig avloppsanläggning ingår, efter kompletteringar som en del i den nya anläggningen.

- Den andra delen, består av Trekammarbrunn och fosforavskiljare anläggs och underhålls av enskild (a) fastighetsägare.

- Avloppsanläggningen klarar kraven på att ta emot KL + BDT- vatten (Toalett + Bad, Disk och  Tvätt vatten)

- Avloppsanläggningen är en förutsättning för den som vill nyttja den framtida ökade byggrätten.

 

Åtgärder på befintligt avloppssystem

För att befintligt avloppssystem ska klara kraven på ”långsiktigt hållbarhet med hög skyddsnivå” krävs kompletteringar på befintlig Markbäddsanläggning. Åtgärderna finns specificerade i bifogad kalkyl och Markbäddsritning och kan sammanfattas i följande.

- Ytan på befintlig markbäddsanläggning ökas med 50% från 300 m2 till 450 m2.

- Tekniken är densamma som tidigare dvs. spridningslager, markbäddssand och dräneringslager.

- Två nya fördelningsbrunnar anläggs och en utlopps/ provtagningsbrunn (som saknas i nuvarande lösning) anläggs.

- Kramfors kommun (Jonas Söderlund Miljö & byggnadskontoret) har godkänt föreslagen lösning.

 

Beslut i nedanstående punkter fattas utifrån ovanstående förutsättningar.

1. Beslut att komplettera befintlig Markbäddsanläggning enligt bif. Förslag.

2. Beslut att finansiera ombyggnaden enligt förslag.

3. Förslag på frivilliga för arbetet på markbädden.

4. Arbetet med markbädden ska i sin helhet färdigställas under hösten 2009.

5. Enskilda infiltrations- eller markbädds-anläggningar är inte längre tillåtna att anlägga inom Långängets fritidsby.
 

6. Föreningen söker förnyat tillstånd om avloppsanläggningen kostnad ca 4000 kr

 

Arbetsgång och förutsättningar

- Avloppsanläggningen är ett fristående projekt och är en förutsättning för ökad byggrätt.

- Om mötet ställer sig positiv till förslaget kan arbeten med trekammarbrunnar och fosforavskiljare påbörjas omgående, dock med det förbehållet att toalett inte får anslutas förrän markbäddsanläggningen är klar.

- Vi behöver inte invänta att planändringen vunnit laga kraft för att genomföra förändringar på avloppsanläggningen.

- De enskilda anläggningsdelarna skall utföras så att de uppfyller funktionskraven.

- I och med att föreningen ansöker om tillstånd för avloppsanläggningen behöver inte varje fastighetsägare söka separat tillstånd för sin anläggningsdel.

- Eventuellt avvecklad avloppstank ska anmälas till Kramfors kommun.

 

 

För Långängets fritidsby 2009-05-06

Per Sandberg

 

 

---------------------------------------------------------

 

Vatten och avloppsutredning för Långängets fritidsby

 

Kramfors Miljö- och Byggkontor har från föreningen begärt en vatten och avloppsutredning för området.

Orsak: Fritidsbyn Rossviks samfällighetsförening har i skrivelse begärt ändring av detaljplanen för fritidsbyn Långänget Rossvik. Syftet med den begärda ändringen är att utöka byggrätterna för fastigheterna i området.

Utredningsarbetet har genomförts av Per Sandberg (070-5735775) , fastighetsägare i området.

Redovisning av följande har begärts:

1. Befintliga och planerade dricksvattentäkter, avloppsanläggningar (inklusive slutna tankar för WC), ledningsnät, dagvattendiken och vattendrag redovisas.

2. De åtgärder som krävs för att samtliga fastigheter ska försäkras en godtagbar dricksvattenförsörjning året runt.

3. De åtgärder som krävs för att avloppsfrågan ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt året runt för alla fastigheter utan att närliggande dricksvattentäkter, badvatten, grundvatten eller andra känsliga recipienter riskerar att förorenas inom och utanför det område som berörs av planändringen Avloppsanläggningen ska klara Hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmanna råd NFS 2006:7

 

Vattenförsörjning på Långängets fritidsby

 

Sammanfattning

Området har en gemensam vattenanläggning som förser alla i fritidsbyns fastigheter med vatten under sommarhalvåret. Föreningen underhåller vattenanläggningen och dess stamnät. Respektive fastighetsägare ansvarar för och underhåller
serviceledningen från stamnätet till den egna byggnaden. Serviceledningen förses med en avstängningskran vid
fastighetsgräns.

Vintervattenanläggningarna är i varje enskilt fall byggda på initiativ av en grupp föreningsmedlemmar där beslutet av lösning är förankrat i föreningen. Vintervattenanläggningarna har i samtliga fall byggts och bekostats av respektive medlems grupp.

Driften av vintervattenanläggningarna sköts av respektive medlemsgrupp och driftkostnaderna för respektive anläggning tas av respektive vattenanläggnings medlemmar

 

Befintliga och planerade dricksvattentäkter

Inom området finns tre befintliga dricksvattentäkter och inga nya är f.n. planerade

 

Dricksvattentäkt A

- Typ: Borrad brunn ca 100 m djupt

- Läge: Ca 20m norr om fastighet 9:45:s norra gräns

- Anlagd för ca 25 år sedan Årtal??
 attentäk

Dricksvattentäkt B


- Typ: Borrad brunn ca 110 m

- Läge: Vid norra tomtgränsen på fastighet 9:27

- Anlagd för xx år sedan
 

Dricksvattentäkt D

- Typ: Borrad brunn ca 50 m

- Läge: Mitt  på fastighet 9:52

- Anlagd: 2005

Vattenförsörjning (sommarvatten) Anläggning A

 

Anläggningsbeskrivning

Samtliga fastigheter inom fritidsbyn Långänget förses med sommarvatten från en gemensam dricksvattentäkt i områdets Norra del Se bifogad ritning.

Dricksvattentäkten anlades i samband med att området exploaterades och består av ett borrhål till ett djup av ca 100 m,  en hydroforanläggning av märket Robota med ett tryckkärl  med volymen 300 l. Anläggningen är placerad i ett fristående uppvärmt ”Pumphus” som byggts på borrhålet. Vattnet distribueras till fastigheterna via ett gemensamt stamnät (färg magenta på kartan)  byggt med markförlagd 40 mm polyetenslang. Matningen är utformad så att en stamledning går till en fördelningspunkt där nätet fördelas i två halvor, en östlig och en västlig. I anslutning till fördelningspunkten finns avstängningsmöjlighet för respektive halva, ventil V2 resp. V1. Respektive gren går nedanför södra tomtgränsen i nedre fastighets raden i ett 10 m brett område i grönområdet (9:16) som löper söder om de nedersta fastigheterna.

Grenarna sprider sig i östlig resp. västlig riktning. Stamledningar är anslutna till resp. fördelningsledning som är förlagda i vägbank på vägar som går i nord/sydlig riktning eller i grönområdet enligt kartan. Fastigheterna är anslutna med 25 mm
markförlagd polyetenslang.

Distributionsnätet är byggd för att distribuera sommarvatten. På många ställen inom området är berg i dagen och förläggningsdjupet är ca 40 - 50 cm.

Delar av den ursprungliga distributionsanläggningen har isolerats för att klara vinterförhållanden Se vidare beskrivning Vattenförsörjning (vintervatten) Anläggning C.

 

Vattenförsörjning (vintervatten) Anläggning B

Anläggning för att försörja fyra fastigheter 9:26, 9:27, 9:28 och 9:33 med vintervatten. Anläggningen består av borrhål 110 m med tillhörande hydroforanläggning och tryckkärl på 200 L Anläggningen är byggd på fastighet 9:27.
Vattnet distribueras via ett avgrenat stamnät ritat med grönt på kartan

Vattenförsörjning (vintervatten) Anläggning C

Anläggningsbeskrivning

Under 2005 tilläggsisolerades efter det att förslaget hade förankrats i föreningen en del av stamnätet som ligger närmast pumphuset för anläggning A. Anläggningen begränsas av stoppkranarna V4 och V5 som förhindrar att vatten strömmar ut i det övriga sommarvatten nätet under vintertid.

Anläggningen förser fastigheterna 9:21, 9:22, 9:23, 9:24, 9:29, 9:34, 9:35 och 9:47 med vintervatten.

Fastigheterna 9:31, 9:44 och 9:45 har genom att stamledningen sedan tidigare ligger så djupt fått vintervatten i samband med att tilläggsisoleringen gjordes och hydroforanläggningen i anläggning A är igång året runt. Respektive fastighets serviceledning har försetts med värmekabel i samband med tilläggsisoleringen av det avgränsade stamnätet.
Värmekablarna kopplas in och ur av respektive fastighetsägare. Tilläggsisoleringen har gjorts med markskiva (styrofoam) sedan stamnätet blottlagts inom det avgränsade området

 

Vattenförsörjning (vintervatten) Anläggning D

Anläggningsbeskrivning

Under 2006 byggdes på föreningens uppdrag en ny dricksvattenanläggning i områdets västra del med fastigheterna 9:42, 9:43, 9:25, 9:36, 9:52 och 9:39 anslutna. Anläggningen finansierades av de fem fastighetsägare som har bebyggda tomter.

Kravet på anläggningen var

- Att anläggningen skulle klara året runt drift.

- Att varje inkopplad fastighetsägare själv skulle hantera sin distributionsledning.

- Att gemensamma kostnader fördelades solidariskt mellan de anslutna fastigheterna

 

Anläggningen har kapacitet för att förse de fastigheter som ligger efter den östligaste vägen med vatten året om. Anläggningen är byggd i ett uppvärmt pumphus som är anlagt i anslutning till byggnaden på fastighet 9:52
Hydroforanläggning är av fabrikat Zilmet med en trycktanks kapacitet på 200 l. Dricksvattnet tas från ett ca 50 m
djupt borrhål beläget ett 10-tal meter väster om pumphuset på fastigheten 9:52.

Slangen och den övre delen av borrhålet är uppvärmt under årets kalla månader med värmekabel. Distributionsnätet är individuellt för varje fastighet d.v.s. alla inkopplade fastigheter har en  egen polyeten slang (25mm) ansluten till en ”distributionscentral” i pumphuset. Distributionscentralen har separat avstängning och luftinsläpps ventil för varje fastighet.

Varje distributionsledning är försedd med värmekabel som hanteras av respektive fastighetsägare. Varje fastighetsägare väljer själv om han/hon vill tappa ur sin ledning eller låta den frysa och tina upp den vid behov under vintern.

 

Vattenförsörjning Anläggning E

 

Anläggningsbeskrivning

Fastighet 9:14 är inte medlem i Långängets fritidsby men fastigheten gränsar till fritidsbyn, 9:14 har egen vattenanläggning

 

Avloppsanläggningen

Inom området finns en gemensam avloppsanläggning för BDT-vatten. Avloppsnätet sammanstrålar i en gemensam slamavskiljnings (18,6 m3) och markbäddsanläggning på 300 m2. Utloppsledningen från marbädden  mynnar ut på ca 4 m
djup i Rösättviken (Norafjärden).Avloppsnätet är liksom nätet för gemensamt vatten delat i två halvor, se bifogad karta.

Den västra halvan tar 23 fastigheter och den östra 11 fastigheter. Avloppsanläggningen är i huvudsak byggd med markförlagd 110 mm PP rör. I anläggningens centrala delar är rördimensionen 180 mm, nedan rördimensionen i nätets perifiera delar är 75 mm.

Total längd för den västra halvan är 470 m och den östra 330 m. Ledningsnätet är försett med ett antal tillufts rör (spolbrunnar) utefter sträckorna

Avloppsnätets minsta lutning är 1,3 % och den största är 13,8 %. Värdena är beräknade och utgör medelvärden över långa sträckor.

Närmaste vattentäkt, anläggning B ligger mer än 55m från markbäddens närmaste hörn

Erfarenhetsmässigt kan man konstatera att avloppssystemet fungerar vintertid med dagens belastning. Under en mätperiod på ca 10 år har det inte vid något tillfälle förekommit stopp i avloppen p.g.a. is proppar. Samtidigt vet vi att ledningssystemet inte ligger på frostsäkert djup. Den främsta orsaken till att det inte ligger på frostsäkert djup är en väldigt
kuperad berggrund och att berget på många ställen går i dagen.

Åtgärder för att hindra frysning är isolering och påläggning av fyllnads massor på utsatta ställen.

 

Slutna tankar för WC

Se sammanställningen Bil. 1

Ledningsnät

Se ovanstående beskrivningar av resp. anläggning.

 

Dagvattendiken inom området

Alla vägar har dagvattendiken där det är möjligt och där det behövs. På vissa sträckor går berget i dagen vilket medför att diken ej kan anläggas. Diken och vägtrummor tar hand om vattnet som kommer strömmande från högre belägen terräng. Igenfrysning av vägtrummor på våren orsakar svall is på vissa ställen under en kortare period. Detta har inte setts som något större problem

 

Vattendrag som rinner genom området

Två vattendrag (bäckar) rinner genom området en ca 300 m öster om Fastighet 9:40 där den korsar vägen ner till området. Korsningen sker genom en vägtrumma som anlades för några år sedan.

Den andra korsar vägen mellan fastighet 9:45 och 9:31 rinner ut i dagvattendiket och vidare i en vägtrumma under vägen i öst /västlig riktning för att sedan rinna vidare i dagvatten diket öster om vägen ner till sjön.

Bägge vattendragen är måttligt vattenförande på våren och efter kraftigt regn men är i stort sett upptorkade under torra sommarperioder.

 

Förslag på åtgärder som krävs för att fastigheter som idag inte har vintervatten ska erhålla en året runt lösning

Långängets fritidsby består av 34 byggbara fastigheter. 30 av dessa är bebyggda 21 av föreningens 30 fastigheter har i dagsläget dricksvattenförsörjning året runt med godtagbar kvantitet och kvalitet. 13 fastigheter saknar idag året runt lösning.

Fastigheter i områdets västra del 9:46, 9:48 och 9:53 Fastigheter i områdets mitt 9:20, 9:30, 9:37, 9:51

Fastigheter i områdets östra del 9:32, 9:38, 9:40, 9:41, 9:49, 9:50

* kursiv stil= Fastigheten är ej bebyggd

 

Lösningsförslag

Vintervattenanläggningar har genomgående byggts i fastighetsägarnas egen regi med förankring i föreningen. Anläggning C avviker i viss utsträckning från denna princip genom att den gemensamma anläggningen utnyttjas.

Ur föreningens perspektiv bör principen att fastighetsägare går ihop i grupper för att anlägga året runtvatten fortsättningsvis gälla. Såväl anläggnings- som drift-kostnader tas därmed i sin helhet av anläggningens gruppmedlemmar.

Ett alternativ till att anlägga nya dricksvattentäkter skulle kunna vara att i efterhand gå med i någon av de befintliga anläggningar inom området. Gruppmedlemmarna i berörd anläggning fattar gemensamt beslut om det är praktiskt möjligt/lämpligt att ansluta ytterligare medlemmar till anläggningen.

Vid anslutning av nya medlemmar måste hänsyn tas till att schaktningsarbeten måste göras på fastigheter som inte berörs.

Om man kommer överens om anslutning till befintlig anläggning så ska lösningen tas upp och förankras i föreningen.

Kapacitetsmässigt klarar respektive anläggning ytterligare anslutningar.

 

Förslag på åtgärder som krävs för långsiktig lösning av avloppsfrågan

Långängets fritidsby ska ha en avloppsanläggning som ska vara utformad för att på ett långsiktigt hållbart sätt klara hög skyddsnivå.

Befintlig avloppsanläggning ingår som en del i den nya anläggningen.

Följande komplettering / ombyggnad måste göras för att uppfylla kraven på hög skyddsnivå.

 

Huvudprincip

Komplettering / ombyggnaden görs vid varje fastighet eller grupp av fastigheter om det är möjligt och lämpligt.

Den befintliga avloppsanläggningen för BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) kompletteras med trekammarbrunn (slamavskiljare för BDT och KL) och en anordning för kemisk fällning av fosfor (Tot-P) ”Fosforfälla”.

Anläggningskomponenterna, trekammarbrunn och fosforfällan ska vara typgodkända.

Utloppsvattnet från fosforfällan leds till områdets befintliga avloppssystem där befintlig trekammarbrunn och befintlig markbädd används för mikrobiologisk nedbrytning av organiska föreningar, bakterier mm

Dag och dräneringsvatten får inte anslutas till avloppsanläggningen.

Slamavskiljaren ska ha den volym som föreskrivs av tillverkaren.

Frysning vintertid måste förhindras i både slamavskiljaren och fosforfällan.

Alla fastigheter inom planområdet är anslutning till det gemensamma avloppssystemet. Alla fastigheter har därmed möjlighet att bli av med sitt utgående vatten och nyttja den gemensamma markbädden.

Förutsättningarna för kompletteringarna ser olika ut på olika fastigheter möjligheterna att gå ihop med grannar varierar också. Men marknaden erbjuder många lösningar på slamavskiljare och fosforfällor så att
kompletteringen bedöms vara möjlig bygga i varje enskilt fall.

Oavsett hur anläggningen byggs så ska realiseringen följa ovanstående huvudprincip.

Följden av uppgraderingen som medför möjlighet till året runtboende medför ökad belastning på befintligt avloppsnät.

Kapacitetsmässigt räcker avloppet till men en kontroll bör genomföras i föreningens regi vad gäller frostisolering av ledningsnätet.

Tveksamma områden isoleras och fyllnadsmassor läggs på

 

Kramfors kommun kräver att anläggningarna ska klara Hög skyddsnivå Detta innebär:

Grundkrav

Normal nivå

A. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Uppfylls

B. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten. Uppfylls

C. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera. Uppfylls

D. Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll ocservice underlättas. Uppfylls

E. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd. Uppfylls

F. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion Uppfylls

Underhållsinstruktion för hela anläggningen upprättas som komplement till leverantörernas anvisningar

G. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra
funktionsstörningar. Uppfylls vid behov

H. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när
avloppsvattnet leds till en sluten behållare. Uppfylls

Hälsoskydd

Normal nivå 

A Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Uppfyllt

B Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt Uppfyllt

Hög nivå

Utöver A - B:

C. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten. Uppfyllt, inga ytterligare krav föreligger

Miljöskydd

Normal nivå

A. Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer. Uppfyllt

B. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används. Uppfylls

C. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7).

Uppfyllt bef. Markbädd

D. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P). Uppfylls

Fosforfällning på respektive fastighet eller grupp av fastigheter

E. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter. Uppfyllt

F. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller NFS 2006:7 annan olägenhet för djur. Uppfyllt

 

Hög nivå

Utöver A - C, E och F:

G. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P). Uppfylls genom
Fosforavskiljaren (Fosforfällan)

H. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N). Uppfyllt i befintlig markbädd 

 

 

För Rossviks samfällighetsförening 2009-05-02

Per Sandberg

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Rev A           2009-11-30                         Per Sandberg, 070-5735775

 

Rapport om markbäddsanläggningen i Rossviks samfällighetsförening

 

 

 

Sammanfattning

Den 16 – 18/10 2009 genomfördes arbetet med att öka ytan på den gemensamma markbäddsanläggning i Rossviks samfällighetsförening. Markbäddsanläggningen är gemensam för samtliga fastigheter inom föreningen.
Ytan har ökats med 50% från 300 m2 till 450m2. Markbädden består numera av två ytor, 300m2 +150m2 med en primär flödesfördelningsbrunn (fördelningsbrunn 1), se vidare Teknisk beskrivning.

Markbäddsanläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. I samband med kompletteringsarbetet har utgångs-/ provtagningsbrunnen i anläggningen bytts ut.

 

 

Genomförande

Arbetet har genomförts under min (Per Sandbergs) ledning med hjälp av ett tiotal fastighetsägare i området. Schaktningsarbetet genomfördes av en entreprenör som har god erfarenhet av byggen av anläggningar i den här storleken. Samtliga nivåer är inmätta med laser och följer Naturvårdsverkets ISBN 91-620-9168-9, Faktablad 5:s rekommendationer

Teknisk beskrivning

Den gemensamma delen i avloppsanläggningen kan efter kompletteringsarbetet beskrivas på följande sätt.

Avloppsanläggningens perifera nät är byggt med 110 mm PVC-rör löper i grönområdet med sträckning enligt ”VA-ritning Långänget” . Dessa är anslutna till en stamledning, 180 m som är förlagd i grönområdet söder om nedersta fastighetsraden. Varje stam i avloppsnätet  är försedd med ett tilluftrör, placeringarna är på ungefär halva sträckan. Avloppsnätet utmynnar i
ett slamavskiljarsteg som är placerat i närheten av markbäddsområdet.

Slamavskiljarsteget består av fyra betongbrunnar (1000mm betong) anlagts som är
sammanbundna med 180 mm PVC-rör. Den totala slamavskiljarvolymen är 16,8 m3. Mellan sista slamavskiljarbrunnen och fördelningsbrunn för befintlig markbädd har en ny fördelningsbrunn (fördelningsbrunn 1) (500mm PVC) anlagts. Dess uppgift är att fördela vattenflödet till respektive markbäddsfördelningsbrunn Den har individuellt justerbara ventiler på utloppsledningarna.

En ny fördelningsbrunn (fördelningsbrunn 2b, 600mm PVC) för nya markbädden med fem individuellt justerbara ventiler på
utgångsledningarna sköter fördelningen av  avloppsvattnet till markbäddens spridarledningar. Befintlig markbädds fördelningsbrunn, fördelningsbrunn 2a, 1000mm betong) har kontrollerats till sin funktion och befunnits klara kraven vad
gäller individuell flödesreglering på de sex spridarledningarna.

Utloppsledningen från befintlig markbädd har grävts fram och anslutits till en ny utloppsbrunn (300mm PVC med två ingångar och en utgång ). Respektive markbädds utloppsledning är individuellt ansluten till utloppsbrunnen, det går därmed lätt att se flödet från respektive anläggningsdel.

Utloppsbrunnen är ansluten till befintlig utloppsledning som mynnar i Rösättsviken

Resultat       

Långängets fritidsby har därmed en gemensam markbäddsanläggning på totalt 450 m2 med individuellt justerbara vattenflöden i två steg. Befintliga slamavskiljarbrunnar har rensats och en rutin med protokoll kommer att göras upp för framtida skötsel vad gäller omfattning och periodicitet.

Den gemensamma anläggningen för att ta om hand BDT- och KL-vatten på ett långsiktigt hållbart sätt är enligt vår mening uppfyllt.

Bilagor

· Avloppsanläggning Principritning

· 47 Foton i Bitmappformat från arbetet med markbädden

 

För Rossviks samfällighetsförening

 

Per Sandberg, 075735775

 

(Lämna tom)

 

 

Nyhetsbrev

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik