Riktlinjer för Röjning och städning

I området finns ett antal grönområden som skall röjas, städas och hållas som parkmark.

Det finns en arbetsgrupp på 4 personer som ansvarar för planeringen och utförande av de arbeten som bör göras.

Område 9:16 indelas i 4 röjningsområden, med en ansvarig för varje enhet.

Från 1 juli 2016 ingår följande personer i arbetsgruppen:

Sammankallande Megan Sandberg , tel  070-578 00 00, ansvarig för område 1

Tobias Kock ansvarig för område 2

Ronald Sjölund ansvarig för område 3

Nicklas Johansson ansvarig för område 4

Föreningens mål bör vara att området får den parkmark som är omnämnd i detaljplan,  där det finns träd men däremot inte skog. Respektive tomtägare bör inte låta träden växa så högt så att det skymmer utsikten för de fastighetsägare som har tomt ovanför.

Enstaka träd eller grupper av träd: vi bör i möjligaste mån ha enstaka träd men finns det önskemål om grupp så bör det vara max 5- 10 träd i gruppen. När träden börjar komma upp mot l0-15 meter bör det tas ner.

Sparade träd bör ha en lucka på ca l0-15 meter. Där vi väljer att ha mindre trädgrupper, bör det vara 3-5 meters lucka i gruppen och utanför gruppen bör det vara en lucka på 15-20 meter till nästa träd/grupp.

När vi gör våra årliga röjningar skall givetvis allt ris  eldas upp och eventuell ved tas tillvara så snabbt som möjligt.

Röjgruppen föreslår att det röjs vår och höst, 2 veckor på våren då det anses bäst att ta ner sly o 2 veckor på hösten. Alla arbetsinsatser som utförs på annan tid än den tid när vi samlas för gemensamt arbete bör meddelas respektive områdesansvarig.

Fastighetsägare som inte anser sig kunnig i trädfällning kan kontakta områdesansvarig för att få hjälp med trädfällning av kunnig person.

Det finns möjlighet för alla att göra en insats i samband med våra röjningsdagar. Kan man inte vara med o röja o dra ris så är det helt OK att vara med o passa elden eller att fixa fika  så det blir ett trevligt avbrott i jobbet. Alla arbetsinsatser behövs o inget jobb är sämre än nått annat.

Vårt mål är att området skall ge ett fint intryck på besökare och att vi som tillbringar vår fritid här på Långänget kan ta en promenad i markerna o kanske hitta en o annan svamp eller plocka en hink bär.

 Nedan finns en karta där de 4 områdena finns inprickade.

 

langanget-bakgrundskarta-rojningsomraden.jpg

Uppdaterad av Megan S 17/7 2011

 ------------------------------------------------

Röjningsgruppens första möte 2011-07-21

Den nyskapade röjningsgruppen ska arbeta med förslag och aktivt jobba för att planerade röjningar blir genomförda.

Respektive områdesansvarig skall personligen tala med varje fastighetsägare och aktivt lyssna på önskemål och funderingar som gäller utsikt, träd som bör fällas alt vara kvar på egen eller grannens tomt. Här krävs en diplomatisk diskussion så ingen känner sig trampad på ”tåna” meningen är att alla skall känna sig delaktig och att man även har möjlighet att påverka
planeringen av den parkmark som finns.

Vårt gemensamma arbete skall vara att vi får ett fint fritidsområde med parkmark o möjlighet för alla att ha havsutsikt.

Här följer ett antal punkter som bör vara grunden för framtida röjningar.

1.Vi bör snarast hitta någon som kan ta på sig det tunga jobbet med att ta ned de största träden som klassas som riktigt timmer och som är för värdefulla att eldas upp.

2.Hur ofta skall det röjas? Vårt förslag är att vi lägger ut 2 veckor på våren o 2 veckor på hösten, där man har möjlighet att välja när det passar att göra en insats.Men givetvis är det helt OK för den som vill röja på andra tider än de utpekade veckorna. Varje arbetsinsats skall redovisas till Web ansvarig så det blir infört i jobb-listan.

Röjningsarbetet under de utpekade veckor bör i första hand göras på de stora parkområdena.

3, Den ”skog-sly” som tas ner SKALL givetvis omhändertas. Det som kan användas för vedeldning tas om hand, ALLT övrigt ris SKALL så snart det är möjligt eldas upp. Detta bidrar till att vi snabbare får en fin parkmark och minskar risken för att ge orm o råttor bra bostäder.

4. Vilka typer av träd skall sparas: Här bör vi se till att beståndet består av blandträd där vi kan hitta både gran, tall, björk o rönn.

5. Enstaka träd eller grupper av träd: Här bör vi i möjligaste mån ha enstaka träd men finns önskemål om grupp så bör den inte vara större än 5-10 träd.  Enstaka träd bör ersättas av nya unga träd, när trädet börjar komma upp mot 10-15 meter.

6. Avstånd mellan träd: Där vi spar enstaka träd bör det vara med ca 10-15 meters lucka. Där vi väljer mindre grupper så bör det vara 3-5 meters lucka i gruppen och utanför gruppen bör det då vara en lucka på 15-20 meter till nästa träd.

7. Röjningsinsatserna som görs utanför egen tomt skall ALLTID redovisas till utpekad ansvarig i röjningsgruppen. Detta för att få en överblick över vilka arbetsinsatser som görs och för att veta vilka som skall få ersättning för jobbet. 
Arbetsinsatserna kommer att kunna ses på vår hemsida där även övriga arbetsinsatser kommer att redovisas.

8. För att undvika ojämn arbetsbelastning kommer röjningsområde 1 och 2 respektiv 3 och 4 att ha gemensamt ansvar för de jobb som skall görs på allmänningarna mot havet.

9. Respektive fastighetsägares ansvar är att inte låta för stora träd växa upp på sin tomt. Man bör ha en dialog med grannarna så man vet om man omedvetet döljer utsikten för främst grannen ovanför. De tomter som idag är obebyggda bör få en påminnelse om att detta är ett planlagt område och det innebär att tomten inte får förvandlas till skogsmark.

10. Megan o Tobias skall informera Kjell o Ingegerd Norberg på tomt 5:8 om våra tankar om röjning. Vi kommer även att erbjuda dom att utföra röjning utanför sin tomtgräns och att dom då även får ta vara på den ved som genereras.

11. NY aktivitet. Röjningsgruppen vill bjuda in till ”Långängets ELDNATT”. Lördagen den 3 september vill vi skapa en gemensam aktivitet där ALLA kan delta. Vi röjer på det nedre området under dagen och bildar rishögar så långt ner mot vattnet som det är möjligt, klockan 19 så tänder vi samtliga rishögar  o njuter av ljuset o värmen som elden bjuder på.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla som har synpunkter på ovanstående "regelverk" att mer än gärna skriva ner sina tankar på "Forum" så vi får möjlighet att diskutera eventuella ändringar.  

Megan  Tobias  Anna  Niclas

Uppdaterad av Megan S 22/7 2011


(Lämna tom)

 

 

Nyhetsbrev

Om Långänget

Aktiviteter

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik