Riktlinjer för Röjning och städning

RIKTLINJER FÖR RÖJNING OCH STÄDNING Långänget uppdaterad 2023-09-06

Röjgrupperna består från 2023-09-06 av följande:

  • Megan S : ansvarar för område 1, från Forsmans -Åhmans fastigheter, ner till sjön
  • Tobias K: ansvarar för område 2, från Kocks och Ståhls fastigheter och rakt ner till sjön
  • Henrik Ö; ansvarar för område 3, från Öhlins och Bengtssons fastigheter och rakt ner till sjön
  • Niklas J: ansvarar för område 4, från sin tomt och resten av ytorna österut och ner Erlands väg

Föreningens mål bör vara att området får den parkmark som är omnämnd i detaljplan, där det finns träd men däremot inte skog. Området skall ge ett fint intryck på besökare och att vi som tillbringar vår fritid här på Långänget kan ta en promenad i markerna o kanske hitta en o annan svamp eller plocka en hink bär.

Enstaka träd eller grupper av träd: vi bör i möjligaste mån ha enstaka träd men finns det önskemål om grupp så bör det vara max 5-10 träd i gruppen. När träden börjar komma upp mot 8-10 meter bör det tas ner.

Respektive tomtägare bör inte låta träden växa så högt så att det skymmer utsikten för de fastighetsägare som har tomt ovanför. Här gäller att skapa ett så bra samarbete som möjligt och att alla fastighetsägare visar varandra respekt  och skapar ett bra samförstånd.

Sparade träd bör ha en lucka på ca l0-15 meter. Där vi väljer att ha mindre trädgrupper, bör det vara 3-5 meters lucka i gruppen och utanför gruppen bör det vara en lucka på 15-20 meter till nästa träd/grupp.

Arbetsinsatser: Röjgruppen föreslår att det röjs vår och höst, 2 veckor på våren då det anses bäst att ta ner sly o 2 veckor på hösten. Alla arbetsinsatser som utförs på annan tid än den tid när vi samlas för gemensamt arbete bör meddelas respektive områdesansvarig eller ordförande.

Det finns möjlighet för alla att göra en insats i samband med våra röjningsdagar. Kan man inte vara med o röja o dra ris så är det helt OK att vara med o passa elden eller att fixa fika så det blir ett trevligt avbrott i jobbet. Alla arbetsinsatser behövs o inget jobb är sämre än nått annat.

När vi gör våra årliga röjningar skall givetvis allt ris eldas upp och eventuell ved tas tillvara så snabbt som möjligt.

Målet för vårt röjningsarbete skall vara att skapa förutsättningar för att ljung, lingon och blåbärsris skall trivas och förhoppningsvis öka. Vi bör även skapa större områden där det växer gräs/sommaräng som klipps några gånger per säsong för att hålla borta ev sly.

Självklart skall vi fortfarande bevara grupper med 5-10 träd och på vissa delar enstaka träd med 15-20 meters lucka

I planeringen måste vi hela tiden ha med att marken bör behandlas med varsamhet, även om vi tar bort en massa sly. Givetvis skall vi ha träd kvar som gör att området ser levande ut, MEN vi bör få till stora öppna ytor mellan träden. Hur detta skall göras bör respektive "röjansvarig" tillsammans med övriga fastighetsägare enas om i respektive röjgrupp.

 Målet skall vara att vi får ett öppnare och vackrare landskap främst för oss själva men även för att locka nya fastighetsägare till området. Detta bör vara intressant för alla medlemmar i föreningen.

Området nedanför Torstenssons och fram till Holmbergs,  bör bearbetas så att det blir en öppen vandringsstig rakt genom vårt område, som även kan användas för att transportera nedtagna träd , ris och sly fram till närmaste väg.

Från den nya stigen bör det göras flera tvärgående öppna ytor rakt ner mot sjön, som utökas varje år för att på sikt bli öppna landskap med ett fåtal träd.

Samtliga fastighetsägare måste på ett eller annat sätt bidra till att vi vårdar de gemensamma markytorna som ingår i fastighet 9:16. Delar vi upp ytan på 34 fastigheter så innebär det att varje fastighet har i snitt mer än 2 extra tomter per fastighet som skall vårdas, självklart kräver det insatser.

Gemensamt för samtliga områden bör vara att vi jobbar för att få till gröna ytor, sommarängar som klipps några gånger per år. Det är det klart enklaste sättet för att vi på sikt skall klara av att hålla marken öppen.

I vår strävan bör det vara självklart att vi tillsammans enas om ett öppet landskap som blandas med fina träd i grupper om max än 5-10 träd eller enstaka träd blandat med fina sommar ängar.

När man kommer som besökare till Långänget skall man direkt gripas av känslan här kan jag tänka mig att tillbringa lediga sommarveckor alternativt ett åretruntboende.

Arbetsplan för de närmaste 4 åren (2023-2026)   (röjpengen togs bort , 20200711 )

Röjgruppen är eniga om en 4 årsplan där olika röjnings-förbättrings alternativ testas. Respektive område fattar beslut på vad som skall göras inför kommande säsong. Strävan bör vara att så många som möjligt deltar.

År 1 och 2  satsas pengen på område 1 och 2, där behovet är störst pga stor mängd skog som bör tas ner och  skapa förutsättning för ett ängsområde, första öppna ytan blir rakt ner från tillfarts vägen på område 1 ner till stranden och på område 2 breddas "fd Franssons" öppna "gata" västerut mot Thorsensson och ner mot vattnet .

År 3 och 4  satsas pengen på område 3 och 4, det finns en stor yta på område 4 (infiltration/parken) som skall/bör vara klippt så inte slyn tar överhand. Det är  lämpligt att skapa förutsättning för sommaräng på båda sidor av Erlands väg.  Ytan nedanför Nilssons och Holmbergs  finns det stora förbättringsmöjligheter för att skapa sommaräng med några grupper av träd.

Fullföljer vi detta så kommer vi att satsa ca 50- 100 000 kr på 4 år som en klar förbättring av området och som förhoppningsvis kräver något mindre skogsarbete.

Efter 4 år är det dags att börja om på  område 1 o 2

Alla röjnings och fysiska arbetsinsatser skall meddelas till respektive röjningsansvarig. Det beslutades redan på årsmötet 2011, när vi godkände Röjningsgruppens förslag på riktlinjer om röjning och städning av området.

Vår förhoppning är att vi redan inom 4- 5 år ser en klar förbättring och att ALLA stugägare har möjlighet att från sin tomt se sjön. Den största fördelen är att området ser välvårdat ut det bidrar i sin tur till höjda stugpriser.

Enkel beskrivning av nuvarande status på respektive röjningsområde.              

Område 1 Västra gränsen på 9:16 mot Rossvik. det är riktig skog ca 50 meter brett från nedersta tomten till sjön. Skogen blir tätare och tätare och det finns ingen sikt västerut. Tomterna närmast Rossvik ligger pga skogen till stor del i skugga.  Marken rakt ner från vägen är kraftigt slybevuxen trots att det årligen görs stora röj insatser. Det bör skapas minst ett par område som kan betraktas som äng gärna med enstaka träd.

Område 2. Marken nedanför Åhmans är relativt ren från både träd och sly men när man kommer en bit ner är det ett relativt stort skogsområde österut från Torstenssons fram till Fransons breda öppning ner till sjön.  Därefter är det tät skog nedanför Nilssons och fram till område 3. Här bör vi fortsätta att bredda Franssons gata för att ge fler möjligheter till strandkänsla.

Område 3 Ängen nedanför Ståhls är relativt ren förutom delen närmast bäcken ner mot sjön där det bör gallras och röjas en del. Däremot är området nedanför Salomonsson mycket oländigt pga att det röjts under en massa år och blivit mer och mer stubbar som hela tiden skjuter nya skott osv. Området nedanför Nymans är till stor del lättskött park förutom den del längst ner som är relativt oländig. Strävan för område 3 bör vara att skapa ett "park" område nedanför Salomonson ner mot sjön med enstaka träd.

Område 4 Här är det redan öppna ytor men området behöver årligen slybekämpas . På område finns det klara förutsättningar för att skapa ett parkområde alt. sommaräng på båda sidor om Erlands väg.  

Nedan finns en karta där de 4 områdena finns inprickade.

 

langanget-bakgrundskarta-rojningsomraden.jpg

Uppdaterad av Megan S 17/7 2011

 ------------------------------------------------

Röjningsgruppens första möte 2011-07-21 

Den nyskapade röjningsgruppen ska arbeta med förslag och aktivt jobba för att planerade röjningar blir genomförda.

Respektive områdesansvarig skall personligen tala med varje fastighetsägare och aktivt lyssna på önskemål och funderingar som gäller utsikt, träd som bör fällas alt vara kvar på egen eller grannens tomt. Här krävs en diplomatisk diskussion så ingen känner sig trampad på ”tåna” meningen är att alla skall känna sig delaktig och att man även har möjlighet att påverka
planeringen av den parkmark som finns.

Vårt gemensamma arbete skall vara att vi får ett fint fritidsområde med parkmark o möjlighet för alla att ha havsutsikt.

Här följer ett antal punkter som bör vara grunden för framtida röjningar.

1.Vi bör snarast hitta någon som kan ta på sig det tunga jobbet med att ta ned de största träden som klassas som riktigt timmer och som är för värdefulla att eldas upp.

2.Hur ofta skall det röjas? Vårt förslag är att vi lägger ut 2 veckor på våren o 2 veckor på hösten, där man har möjlighet att välja när det passar att göra en insats. Men givetvis är det helt OK för den som vill röja på andra tider än de utpekade veckorna. Varje arbetsinsats skall redovisas till respe ansvarig så det blir infört i jobb-listan.

Röjningsarbetet under de utpekade veckor bör i första hand göras på de stora parkområdena.

3, Den ”skog-sly” som tas ner SKALL givetvis omhändertas. Det som kan användas för vedeldning tas om hand, ALLT övrigt ris SKALL så snart det är möjligt eldas upp. Detta bidrar till att vi snabbare får en fin parkmark och minskar risken för att ge orm o råttor bra bostäder.

4. Vilka typer av träd skall sparas: Här bör vi se till att beståndet består av blandträd där vi kan hitta både gran, tall, björk o rönn.

5. Enstaka träd eller grupper av träd: Här bör vi i möjligaste mån ha enstaka träd men finns önskemål om grupp så bör den inte vara större än 5-10 träd.  Enstaka träd bör ersättas av nya unga träd, när trädet börjar komma upp mot 10-15 meter.

6. Avstånd mellan träd: Där vi spar enstaka träd bör det vara med ca 10-15 meters lucka. Där vi väljer mindre grupper så bör det vara 3-5 meters lucka i gruppen och utanför gruppen bör det då vara en lucka på 15-20 meter till nästa träd.

7. Röjningsinsatserna som görs utanför egen tomt skall ALLTID redovisas till utpekad ansvarig i röjningsgruppen. Detta för att få en överblick över vilka arbetsinsatser som görs och för att veta vilka som skall få ersättning för jobbet. 
Arbetsinsatserna kommer att kunna ses på vår hemsida där även övriga arbetsinsatser kommer att redovisas.

8. För att undvika ojämn arbetsbelastning kommer röjningsområde 1 och 2 respektiv 3 och 4 att ha gemensamt ansvar för de jobb som skall görs på allmänningarna mot havet.

9. Respektive fastighetsägares ansvar är att inte låta för stora träd växa upp på sin tomt. Man bör ha en dialog med grannarna så man vet om man omedvetet döljer utsikten för främst grannen ovanför. De tomter som idag är obebyggda bör få en påminnelse om att detta är ett planlagt område och det innebär att tomten inte får förvandlas till skogsmark.

10. Megan o Tobias skall informera Kjell o Ingegerd Norberg på tomt 5:8 om våra tankar om röjning. Vi kommer även att erbjuda dom att utföra röjning utanför sin tomtgräns och att dom då även får ta vara på den ved som genereras.

11. Återuppta en tidigare aktivitet? . Röjningsgruppen skapade  ”Långängets ELDNATT” under 2010 talet tyvärr har den legat nere i flera år men det kanske är hög tid att återuppta den aktiviteten.  Eldnatten sker i början sept och är en aktivitet som började i Västernorrland under början av 2000 talet. 

Vi röjer på det nedre området under dagen och bildar rishögar så långt ner mot vattnet som det är möjligt, klockan 19 så tänder vi samtliga rishögar  o njuter av ljuset o värmen som elden bjuder på.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla som har synpunkter på ovanstående "regelverk" att mer än gärna skriva ner sina tankar på "Forum" så vi får möjlighet att diskutera eventuella ändringar.  

Röjansvariga

Megan  Tobias  Henrik och Niclas

Uppdaterad av Megan S  sept 2023 


(Lämna tom)

 

 

Nyhetsbrev

Senaste inläggen

Arbeten på vattenanläggningen

Vi hade styrelsemöte 

Vi uppdaterar vår hemsida....

Underhålls- och förnyelse-fond

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik