Arkiv "vad händer"

 

2019-10-06

En analys av den gemensamma vattenanläggningens vatten har gjorts. Analysen gjordes  2019-08-28 på utgående vatten vid pumphuset. Du kan ta del av analysresultatet under fliken "Ansvarsområden / Vatten & avlopp" eller gå via länken "Uppdateringar" i högerkolumnen

--------------------------------------------

2019-09-09

Föreningens släpvagn är besiktigad! Nästa besiktning sker om 2 år. Inför besiktningen gjordes en översyn av vagnen m.a.p. väsentliga funktioner. Vi hade en skada på ena baklyktan och eftersom att vi inte fick tag på en lika dan så bytte vi bägge två.  Bägge positionsljusen fram byttes till LED p.g.a. läckage. Skyltbelysningen bak gjordes ren och fick ny lampa. Besiktningsprotokollet placeras i plastfickan i förrådsbyggnaden.

----------------------------------------------

 

2019-08-11

Filtret på utgående vatten i den gemensamma vattenanläggningen har bytts ut. Bytet gjordes efter iaktagelse  från en medlem om att vattnet var grumligt. Det utbytta filtret var inte mättat och tryckskillnaden över filtret var inte mätbar. 

Per S

----------------------------------------------

2019-07-28

Vattenmätaren i pumphuset har stått helt still ett par dagar. Jag konstaterade att den inte rörde sig hur mycket vatten som än strömmade ut. Jag kollade vad det skulle kosta att reparera mätaren och ett företag tyckte att 1500 kr i felsökningskostnad var rimligt. Kunde inte hålla med om det eftersom en ny mätare kostar runt 750 kr på Rinkaby rör. Åkte till pumphuset, stängde vattnet, skruvade loss mätaren och tillämpade en under vissa förutsättningar bra metod, vända och vrida på mätaren samtidigt som man knackar lätt med ett metallföremål på mätarens gjutjärnsskal. jag monterade dit mätaren igen och den snurrade på som tidigare.

-----

Sedan vi installerade vattenmätaren  2014-04-18 så har vi förbrukat

ca 11 500 kubikmeter vatten från den gemensamma vattenanläggningen. 

//Per S 

----------------------------------------------------

2019-07-27

Förändring av hemsidan

En ny länk i högerkolumnen har införts. Den heter "Uppdateringar" och har röd färg på texten.

Om man klickar på länken kommer man till en förteckning med tre kolumner: "Sida", "Rubrik" och "Ändringsdatum". 

Avsikten med sidan är att vägleda besökaren till de sidor där uppdateringar är gjorda. Förteckningen kommer löpande att uppdateras med den färskaste informationen överst.

Kolumnen "Rubrik" är en länk som om man klickar på den kommer man till det aktuella dokumentet.

-------

Sommarvattenanläggningen

Under måndagen den 14/8 inträffade ett fel på den gemensamma vattenanläggningen. Automatsäkringarna till pumpen löser ut och felet har begränsats till kabeln ner till pumpen eller själva pumpen. Anläggningen har tagits ur drift och sommarvatten distribueras t.v. från områdets västra vintervattenanläggning. Eftersom vi inte har några egna resurser för att felsöka vidare har jag kontaktat Runar Thuresson på Nordborr, Bylunds VVS (han har monterat pumpen 2013). Han kommer hit under nästa vecka och felsöker vidare.

Eftersom vatten distribueras via ledningar med klen dimension uppmanas alla att vara sparsam med vattnet, vilket innebär normal användning men det är inte tillåtet att fylla basänger eller vattna trädgården

Frågor besvaras av Per S, 070-5735775

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad tisdagen 15/08 14:24 av Per S

Årsbokslut för släpvagnen

Föreningens släpvagn har nu varit tillgänglig för utlån i 10 månader och har under den tiden varit ett mycket uppskattat tillskott i föreningens maskinpark. Under de 10 månader som vagnen funnits har den lånats ut vid 34 tillfällen.

Jag har satt upp en ny lånelista med kalender som gäller från 1 augusti

// Per S

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad söndagen 31/07 10:50 av Per S

Driftsättning av nya pumphuset 

Under vecka 43 genomförs slutskedet i pumphusbygget. Från och med måndag den 20/10 kommer vatten till hela området att distribueras från vintervattenanläggningen på Conny Berglunds fastighet 9:52.

Kontaktperson under överkopplingsarbetet är Per S (070-5735775), så ring mig om det uppstår några problem. Övriga som arbetar med detta är:

 • Rolf Nyberg
 • Anders Norberg
 • Rolf Lodén
 • Gunnar Fransson
 • Alf Nilsson
 • Sune Åman

Färdigställandet och överkopplingen kommer att ske enligt nedan

 • Under söndagen den 20/10 stängs pumpen i gamla pumphuset och området förses med vatten via en ventil på fastighet 9:43.
 • Projektgruppen har beslutat att Sune Å får ta reda plåttaket på gamla pumphuset och han kommer att plocka ner det under helgen.
 • Det finns inga restrektioner på vattenkonsumtion under överkopplingsarbetet.
 • Det kommer att finnas vatten i hela området under hela överkopplingstiden med undantag av ca en timme under måndagen då vi måste stänga av för att koppla in distributionsledningen i nya pumphuset. Om du är intresserad av exakt när detta kommer att ske under måndagen så kontakta någon av oss vid pumpanläggningen.
 • Distributionsledningen grävs fram, kapas och skarvas ihop med distributionsledningen till nya pumphuset
 • Under måndagen kommer nedmontering av all utrustning i gamla pumphuset att ske. Den materiel som står där kommer att flyttas bort så att lokalen blir tom. Elkabeln kommer att kapas och skarvas in i nya pumphusets gruppcentral. Befintlig tryckströmbrytare flyttas över och återanvänts i nya pumphuset. En del andra komponenter kommer också att återanvändas. 
 • El-anläggningen i nya pumphuset färdigställs och spänningssätts.
 • Tisdagen utgör reservtid för förberedelser inför rivningen av gamla pumphuset
 • På onsdag fm kommer Dick Strömgren att med grävmaskin riva gamla pumphuset. Han har med sig utrustning för att slå sönder betongplattan i det gamla huset och lyfta undan bitarna.
 • Enligt inlämnad miljöplan för rivningen har vi godkänt för att bränna upp rivningsvirket i anslutning till anläggningen. Om någon är intresserad av att ta reda på något av rivningsvirket så är det fritt fram. Här söker vi några intresserade som kan se till att resterna av gamla pumphuset bränns upp.
 • När borrhålet är frilagt kommer vi att kolla upp diameter och längd på det stålrör som är ner gjutet i berget för att eventuellt förlänga det. Uppgifterna lämnas till Bylunds VVS. En 70 - 100 cm djup kanal grävs mellan borrhålet och nya pumphusets nordvästra hörn där vi förberett med en 100 mm slang genom betongplattan.
 • På torsdag den 24/10 kl 11:00 kommer Bylunds VVS för att bygga anslutningen mellan borrhålet och intaget i nya pumphuset. Vid detta arbete kommer det eventuellt att krävas att vi tar upp pumpen ut borrhålet och för detta krävs att vi är några stycken som kan hjälpa till.
 • Nya trycktanken sätts på plats
 • Fredag är reservtid.
 • På lördag den 26/10 kommer montaget av ny och tillvaratagen befintlig utrustning att ske i nya pumphuset så att anläggningen blir färdig att driftsätta.
 • Söndagen 27/ 10 kommer anläggningen åter att tas i drift

Jag återkommer med progressrapporter under arbetets gång

 

------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad den 18/10 15:43 av Per S

Gemensamma vattenpumpen öppnad igen

Vattenförsörjningen är nu återställd till den gemensamma anläggningen igen. 

Omkopplingen gjordes under tisdag fm. I samband med överkopplingen gjordes ett mindre kapacitetsprov av borrhålet för att konstatera om det fanns förutsättningar för en tillbakakoppling. Vi pumpade upp ca 200 l vatten innan blev fritt från sand och sedement, därefter pumpades ytterligare 200 l upp för att konstatera om "tillrinningen" i borrhålet var tillräcklig. Orsaken till problemen som uppstod på kvällen den 7/8 var att borrhålet sinade, troligen på grund av onormalt stort vattenuttag under kort tid.

Anläggningen kommer t.v. att köras med enbart ett filter (det spolbara). Jag kommer liksom tidigare att följa upp anläggningen dagligen m a p tryck och sedementtillväxt i filtret.

Per S, 070-5735775

------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad den 11/9 08:17 av Per S

Gemensamma vattenpumpen stängd

Vi fick nytta av metoden att mata området från annan källa fortare än vi kunnat ana!

Under kvällen igår 7/9 sinade områdets gemensamma brunn vilket medförde att pumpanläggningen måste stängas. Vi konstaterade under natten att filtren var igensatta till den grad att inget vatten passerade igenom.

Filtren byttes ut under natten och anläggningen såg ut att fungera normalt. Men redan på morgonen 8/9 kom indikationer på att det fortfarande var problem. Under förmiddagen blev det helt stopp i vattenförsörjningen igen och orsaken var att filtren var helt igensatta. Vi genomförde en del prov i pumphuset och kunde konstatera att pumpen sög luft och forslade upp stora mängder sand och sedement som satt igen filtren på några sekunder. Resultatet medförde att vi stängde pumpanläggningen.

Vi öppnade förbindelsen till den andra källan och efterhand återupprättades vattenförsörjningen.

Matningen från den andra källan kommer nu att vara inkopplad tills vidare.

Under måndagen kommer en del prov (kapacitet och renhetsnivå) att genomföras. Resultatet av detta kommer att ligga till grund för ev. tillbakakoppling av ordinarie brunn.

Vi återkommer så snart vi vet mer...

VA-gruppen genom

Per S, 0705735775

----------------------------------------------------------------------------

 Uppdaterad 8/9 21:59 av Per S

Bilder från fläktmontaget

Fläkten är placerad sydväst om fastighet 9:33 i anslutning till en nyinstallerad tillsynsbrunn. Ett 160 mm rör från utloppet är draget i befintligt dike ca 60 m i riktning sydsydväst. Efter att maskin har återfyllt återstår efterjustering för hand för att snygga till området. 

flaktinstallation-1-img-2770.jpg

En 400 mm tillsynsbrunn har monterats som sammanbinder de tre grenarna i avloppsnätets östra del. Brunnen ger möjlighet att vi på ett enkelt sätt inspektera och vid behov spola respektive gren.  

arbete-med-flakten-2-img-2773.jpg 

montage-av-flakten-img-2774.jpg  

Rolf N. Anders N och Per S monterar fläkten

aterstallning-tillsynsbrunn-img-2794.jpg

Efterjustering med kratta kommer att ske.

I samband med arbetet som gjordes kring brunnen och fläkten passade vi även på att montera avstängningskranar för vattnet. Kranarna syns till vänster på bilden. En för ledningen norrut och en för ledningen öster ut.  

Nästa steg... 

Nästa steg i arbetet på avloppsnätet blir montage av en tillsynsbrunn där östligt och västligt nät går ihop. Det är strax öster om "Strandvägen". Vi har grävt upp resterande sträcka fram till trekammarbrunnarna som jag skrev om på förstasidan tidigare. Orsaken är att vi måste justera ledningens lutning på det avsnittet för att få bort det vattenlås som har orsakat "pulseringen" i nätet.

 

uppgravning-ny-tillsynsbrunn-img-2792.jpg 

-----------------------------------------------------------

Uppdaterad 24/8 17:53 av Per S

Rapport från fältprovet med avloppsfläkten

Fläkten har nu varit i drift knappt 14 dagar efter flytten. Erfarenheterna så här långt är till största delen positiva.

Dock finns ett problem som är lokaliserat. När vi flyttade fläkten uppstod en självsvängning som innebär att det undertrycket i avloppsledningen pulserar med en frekvens på en puls var tredje sekund. Detta har inneburit att vattenlås med extremt lite vatten har sugits ur hos en fastighet. Pulseringen märks i flera fastigheter som ligger på samma Nord/sydliga avloppsledning. Anledningen till "pulseringen" är ett annat fel som finns i nätet, nämligen stora vattensamlingar i ledningen väster om fläkten. Vattensamlingen råkar i självsvängning till följd av den energi som fläkten tillför. Problemet är identifierat och vi vet var vattnet finns. Felet kommer att åtgärdas under hösten. I väntan på att det jobbet blir gjort har vi reducerat effekten på fläkten till ca 60 % av full effekt.

I övrigt fungerar lösningen som planerat. Vi har kunnat konstatera att lukten vid utloppet verkar vara mindre än väntat.

Jag är som vanligt intresserad av feedback vad gäller lukt och andra olägenheter.

Per S, 070-5735775 

-----------------------------------------------------------

Uppdaterad 17/8 16:42av Per S

 

Vi har kommit en bit in på sommaren och vi vill informera en del om vad som är på gång den närmaste tiden.

Avloppsfläkten

Idag 2013-08-05 kommer ett långtidsprov med avloppsfläkten att inledas. Fläkten kommer att flyttas från platsen söder om Fastighet 9:33 till en plats i anslutning till den nyinstallerade tillsynsbrunnen sydost om fastighet 9:33. Fältprovet kommer att pågå ca ett år varefter utvärdering kommer att ske. Fläktens utblåsningsrör kommer att dras ca 65 m i riktning sydsydost i befintligt dike öster om nya markbädden. Fläkten kommer att inneslutas i ett byggplasttält, ev. med mineralullsisolering under provet 

Syftet med fältprovet är att visa att avloppslukt inte sprider sig till områden där människor normalt uppehåller sig. Arbetet med flyttningen kommer att utföras av Rolf Nyberg, Anders Norberg och Per Sandberg. Frågor och synpunkter kring lösningen kan ställas till ovanstående eller till Ronald Sjölund eller Rolf Lodén.

Väg, Vatten och Avloppsgruppen

Per S, Ronald S och Rolf L

 

Pumphuset

Arbetet med att färdigställa nya pumphuset har inletts. Under tisdagen 30/7 monterades skivor i pumpdelen och detta kommer att färdigställas under onsdagen. Då detta är klart ska väggar och tak grundmålas och spacklas. Därefter följer slipning och målning.

Kvarvarande jobb som ska utföras innan överkoppling kan ske är:

 • Montering av ventilationsfläkt och luftintag
 • Elinstallation
 • Målning ytterligare en gång utvändigt
 • Flytspackling av golvet i pumpdelen
 • Annordnande av fuktspärr i pumpdelen
 • Sättning av väggmatta i pumpdelen
 • Läggning av klinkergolv i pumpdelen
 • Uppbyggnad av rörsystem och trycktank i pumpdelen

Vi planerar överkoppling av vattendistribution till nya pumphuset under hösten, datum är inte fastställt

Under överkopplingen kommer vatten att matas ut på nätet från någon av de andra brunnarna i området så vi räknar inte med något avbrott, dock blir vattenflödet reducerat.

Vi kommer att prova övergångslösningen innan den används.

 

Projektgroppen för pumphusbygget

----------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 30/7 17:45 av Per S

 

Skadan på avloppet söder om fastighet 9:33

I början av sommaren påbörjades ett planerat reparationsarbete på ca 60 m av avloppsledningen söder fastighet 9:33. Genom filmningen av avloppsnätet 2010 hade vi konstaterat att vi hade problem på sträckan. Avloppsdelen har fungerat trots att avlopps röret varit krossat på ett par ställen under lång tid. På grund av skadorna har sedement ansamlats som till sist lett till att stopp i röret som har en diameter på 160 mm. Skadan reparerades i samband med uppgrävningen av Anders Norberg och Rolf Nyberg som för övrigt ansvarar för jobbet. I samband med uppgrävningen och reparationsarbetet (då vi kunde konstatera hur det var byggt) beslutades att bygga om samtliga avgreningar och införa "Tillsynsbrunnar" med en diameter på 400 mm för att skapa förutsättningar för spolning och inspektion i avgreningarna. Vi har väntat på en del material till den nyinstallerade brunnen, därför har diket stått öppet så pass länge. Nu har materialet kommit och arbetet med färdigställandet och återställning av området kommer att ske inom kort.

Reparationen av avloppsdelen har lett till att en luftkanal har återupprättats till fastigheterna 9:33, 9:26, 9:37, 9:30 och 9:20 vilket innebär att dessa fastigheter kan dra nytta av fläkten i avloppsnätet.  

---------------------------------------------------------------

Uppdaterad 30/7 09:05 av Per S 

 

Koden till Nyckelskåpet är: "2007"

----------------------------------------------------------------------

 

Fläkt i avloppssystemet

En fläkt har monterats in i avloppsnätet. Anledningen är att få luften i avloppssystemet att röra sig i en kontrollera riktning och att se till att markbädd och slambrunnar blir tillräckligt syresatta. Fläkten är placerad i nya pumphuset och luften går ut i pumphusets avluftningsrör på byggnadens tak. Fläkten skapar ett undertryck i hela avloppsnätet vilket medför att luft kommer att strömma in i alla avluftningsrör och övriga läckage, såsom brunnslock mm. i systemet. Detta borde medföra att lukten kring avluftningsrör och slambrunnar upphör.

Fläkten har kapacitet att flytta 180 Liter luft / sekund. Avloppssystemet innehåller ca 20 000 Liter luft. Under ideala förutsättningar innebär det att luften byts i hela avloppsnätet var annan minut

Nu finns det en hel del fel i vårt gamla avloppsnät som i nuläget begränsar fläktens effektivitet avsevärt.

Den del av avloppsnätet som i nuläget "drar nytta av fläkten" är:

 • Markbäddarna  
 • Gemensamma slambrunnar på parkområdet
 • Fastigheter på Västra sidan av vägen ner till hamnen
 • Sjölunds, Ståls och Alderyds fastigheter

Övriga fastigheter i föreningen är på olika sätt isolerade, främst genom att rörsystemets nedre delar innehåller vattenlås som förhindrar luftflödet. Fläktens kapacitet reduceras till hälften direkt eftersom avloppsrördiametern till pumphuset är bara 75 mm under en sträcka av ca 40 m

Jag håller på att upprätta ett underlag som beskriver åtgärder och kostnader på "varje fel" i nätet som ställer till problem. Åtgärderna behöver sedan prioriteras efter "störst nytta" och genomföras efterhand.

En utvärderingsperiod startar nu och pågår två månader framåt för att se om åtgärden få avsedd effekt.

VA-ansvarig

Per S, 070-5735775

Uppdaterad Söndagen den 30/9 av Per S

------------------------------------------------------------------------------------

Nya Pump & Förrådsbybyggnaden

Lite information kring vad som händer i pumphusprojektet.

Under sommaren och hösten har en ny Pump & Förådsbyggnad byggts framför det gamla pumphuset. Projektet är uppdelat på två år vilket innebär att byggnaden kommer att färdigställas i sin helhet utvändigt under innevarande år med målning, montering av regnvattensystem mm. Invändigt kommer en vägg mellan pumpdelen och förrådsdelen att uppföras. Ett 110 mm avluftningsrör för avloppet har monterats.

Avloppet kommer att anslutas under veckan. En kraftig kanalfläkt kommer att monteras på avluftningsröret. Fläkten lånas t.v. ut av Per & Megan för att genomföra ett test för att komma till rätta med luktproblemen från avloppet. Kanalfläkten kommer att gå hela dygnen och kommer att stängas av den 30 November.

Byggnaden har delats i en "Pumpdel" och en "Förrådsdel" med ingång utifrån. Låset på gamla pumphusbyggnaden har flyttats över till nya byggnaden och en ny låscylinder har tillverkats till förrådsdörren för samma nyckel. Du som har nycket till gamla pumphuset uppmanas att prova din nyckel i båda låsen. Om nyckeln inte passar, kontakta Per Sandberg, 070-5735775.

Till våren kommer andra delen av projektet att genomföras. I den delen ingår el-installation, komplettering av isolering, innertak och innerväggar. invändig målning, fuktspärr på golv och väggar i pumpdelen mm.

När byggnaden är färdig kommer förrådsdelen att förses med ändamålsenlig inredning och pumpanläggningen flyttas över från gamla pumphuset. Vi kommer att ta ställning till eventuella byten av komponenter i hydroforanläggningen men detta återkommer vi till eftersom kostnader för detta inte ingår i projektet. Efter att överkopplingen är klar kommer gamla pumphuset att rivas och området kring anläggningen att fixas till.

Allt arbete som gjorts och kommer att göras på anläggningen (exkl. grävning och betongblandning) utförs av föreningsmedlemmar. Ett stort tack så här långt till Er alla!

Projektledaren

Per Sandberg

Uppdaterad Söndagen den 16/9 av Per S

---------------------------------------------------------------------------------------

Måndag 26 Mars

Anledningen till att Svevia kom in var, som jag skrivit tidigare att Göran F råkade ut för ett maskinhaveri och att reparationen skulle ta minst sex veckor.

Hur Traktorhaveriet kom till föreningens kännedom vet jag inte säkert, men jag fick ett mail från Leif B där han skrev att Görans traktor hade havererat.

Jag anlitade Göran F i höstas och beskrev förutsättningarna för honom (det som står på vägavsnittet under Ansvarsområden). Om något skulle hända så skulle Göran F ringa till mig. Då jag fick Leif B:s mail, då är det en dryg vecka till Nyår och den första snön hade kommit. Jag ringer omedelbart upp Göran F och får veta att insprutningspumpen havererat och att det skulle ta minst 6 veckor att åtgärda.

Efter sondering av olika alternativ meddelar jag Göran F per telefon att vi löst snöröjningsproblemet under den tid hans traktor är utslagen och Göran och jag var helt överens om att han kontaktar mig när traktorn är i drift igen så att han kunde återuppta plogningsarbetet.

Han har inte hört av sig, så min slutsats är att antingen är traktorn fortfarande trasig eller så har han inte kommit sig för att ringa mig. Jag tror mer på det senare eftersom jag på ett tydligt sätt uppmanat honom att kontakta mig både när det gäller dikesgrävning och timmertransporter men aldrig fått någon påringning.

Som jag ser det är frågan helt öppen inför nästa säsong och Svevia har enbart haft uppdraget att snöröja tills att jag sagt att det ska upphöra (0 dagars uppsägningstid) men jag har inte sett någon anledning att göra det eftersom kommunikationen från Göran F lämnar mycket övrigt att önska.

En lång redogörelse för detta men jag tycker att det är viktigt att beskriva bakomliggande orsaker.

 

//Per S

 

Söndag 18 Mars

Nu när besöken till Långänget ökar är det av stor vikt att ALLA inser vikten av att bommen är LÅST.

Vi har uppmärksammat den skylt som Ståhls har satt upp om att bommen måste få vara öppen vardagar 7-16 pga att det är byggjobbare hos dom och visst kan man ha förståelse för det MEN det visar sig att den står öppen även efter de tiderna.

Det är den här tiden som inbrott i stugorna ÖKAR dramatiskt, vägarna är framkomliga o det är enkelt att på några minuter tömma inte bara en stuga. 

Vi vädjar nu till alla som åker in o ut SE till att bommen är låst. Är det så att de byggjobbare som är hos Ståhls inte har nyckel så bör dom ialla fall dra igen bommen så det ser ut som att den är stängt. MEN efter deras arbetsdag så måste bommen låsas.  

Uppdaterad av Megan S, söndag 18/3  2011

---------------------------------------------------------------------

Iakttagelser som har kommit in efter stormen v49

Stormen medförde att vattennivån i Östersjön steg med 1.0 - 1.4 m. Stora delar av stenbryggan hamnade under vatten. I och med att det blåste krafigt under veckan så har stora delar av det fina ytmaterialet på stenbryggan spolats bort.

Landgången från stenbryggan till den flytande delen har skadats av vågorna. Delar av trädäcket har brutits loss och spolats iväg.

Då vattenståndet kulminerade kunde man iakta att bryggans yttre del (T:et) låg djupt i vattnet, vilket tyder på att förtöjningarnas kedjor inte räkte till. Hurvida förtöjningsblocken för den yttre delen har flyttat på sig eller inte är okänt.

 

img-0076.jpgimg-0080.jpgimg-0079.jpg

Bilderna tagna av Dirk P

 

Problem med plogningen

Göran Frölander har problem med traktorn, insprutningspumpen har skurit. Göran jobbar på problemet men räknar med att det tar 6 - 8 veckor innan en ny eller begagnad pump är på plats.

Under tiden har jag ordnat så att Svevia sköter snöröjningen. Svevia anlitar bl.a. Strömgrens grävmaskiner (Dick Strömgren) för snöröjningsarbetet i området.

 

Uppdaterad av Per S Onsdagen 21/12  2011 17:11

---------------------------------------------------------------------

Extra stämma och årets sista Röjningsvecka

Lördagen den 15 oktober kl 10.00 är det Extra Stämma. Du kommer att få en kallelse via mail/post.

Extra stämman beräknas ta ca 1 tim. 

När stämman är slut börjar årets sista Röjningsvecka. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att ställa upp och göra ett ryck med ALLA rishögar som nu ligger lite här o där. Vår förhoppning är att vi INTE skall ha några rishögar kvar när vi nu går in mot höst o vinter. 

Uppdaterad av Megan S  19/9  2011 9.00 

 

 

 

img-7603a.jpgRöjdagen och vår första ELDNATT den 3 september

Som du kunde läsa om på inloggningssidan så har vi tillsammans gjort en fantastisk arbetsinsats. Det är verkligen kul att jobba i grupp, man ser snabbt ett resultat och man kommer varandra mycket närmare. Det är tillsammans som vi skapar den fina fritidsmiljö som vi vill ha här på Långänget.

Att Röja o samtidigt dra ihop riset gör att det snabbt ser "städat" ut. Eldning av nytt ris är väl inte det lättaste men nu är högarna ihopdragna o vi kan elda dem under hösten.

Det är också klart trevligt att göra en paus och tillsammans äta lunch. Jättemycket TACK till vår nybildade Trivselgrupp för de fina mackorna, kaffet o eftermiddagsfikat.

De 4 röjgrupperna är nu etablerade och det syns klart att det fungerar, resultatet är inte att ta miste på. BRA JOBBAT.

Stranden - Hamnen blev helt plötsligt mycket större. Jag ser fram emot nästa sommar med fina blommor o grönt gräs som fixas av vår nya "Växtgrupp". Vi som röjde på område 1 upptäckte att det är en fin strandlinje på vägen mot Rossvik. Där har vi även "Connys Brygga" som är väl värd ett besök. Nästa år kanske vi har en grillplats även där.

"Erlands väg" har nu ett klart berättigande, nu menar jag inte som bilväg utan som en vacker bild från Liljedals o ut över havsviken.  "Vägen" är nu även röjd på höger sida,  så man ser ännu mer av vattnet o stranden från den sidan av området.

En annan positiv händelse under dagen var att vi tillsammans gav Kerstin o Anders en liten uppskattning för det jobb som dom lagt ner i styrelsen under ett stort antal år.

 

img-7970anna-p-niklas-j.jpg  img-7968rojgruppen.jpg

 

 

 Ansvariga för respektive röjgrupp har gjort en inspektionsrunda innan "manskapet" anländer  

img-7976lars-ove-jeanette.jpg        img-7967rolf-l-rolf-n.jpg

 

 

 

 

 

Här kommer det arbetsvilliga från olika håll utrustade med olika verktyg Det är bara att sätta igång 

 

  

 

img-7975kerstin.jpg

 img-7972manskapet.jpg

 

 

Tobias skyddar sig från solens starka strålar samtidigt som han ger information om vad som ska göras under dagen

  

  

  

 

 

img-0228smorgasar.jpg 

 

 

Efter ett tufft arbetspass så blr det gott med kaffe o mackor till

 

 

 

 

 

 Eldnatten

img-7986eldnatten.jpgVår första Eldnatt har nu avverkats.  Det blev väl inte så många eldar som vi hade tänkt... men några fick vi fyr på och tillsammans med massor av marchaller så blev det en mycket vacker bild.

Tack till Tobias som lyckades hitta så god korv så alla 90 gick åt.  Kul också att några tog med sig gäster och att grannarna Norbergs längst ner vid vattnet kom o va med.

Tack till Kerstin som fixade "ljusballonger" och sedan under kvällen bjöd på varm glögg.

Det kändes verkligen som att ALLA trivdes o hade en trevlig kväll i ljuset av eldarna - marchallerna.

ELDNATTEN har absolut kommit till Långänget för att stanna.

Uppdaterad av Megan S  1/9  2011 16.00

------------------------------------------------------------------

 

Styrelsemöte den 27 aug

På lördag den 27 har styrelsen ett möte. Har du någon fråga som du vill  ska diskuteras i styrelsen så skicka den till någon av styrelsemedlemmarna.  Det är jättebra om det kommer in frågor till styrelsen så det ges tid att bereda dessa till ett kommande föreningsmöte.

--------------------------------------------------------

Det blir som det brukar bli när man sår gräs eller arbetar med tak, regnet kommer i stora mängder.

Parkområdet har blivit ordentligt vattnat. marken som tidigare varit mycket torr är nu mättad på vatten och vissa ställen är så mjuka att det inte går att gå där.

Rolf Lodén och Rolf Nyberg har idag jobbat med att höja fördelningsbrunnen. När det arbetet är klart kan vi färdigställa området kring brunnen och så de sista bitarna. I samband med detta justerar vi de områden som fått för mycket vatten under den gångna veckan.

Senast uppdaterad av Per S 20/8 2011  20:15

 ----------------------------------------------------------

Dax att så gräs på den nya "Parken"

I morgon söndag den 14 aug kommer vi att så gräs på den nya "Parken". Förhoppningsvis så regnar det på måndag så grodden kommer igång blir det inte hjälp från ovan så får vi ta till egna vattningsmetoder.

Den övre delen av parken och den del som vetter mot nordost kommer att bli gräsbeväxt. Däremot den nedre delen av parken skall vara en sandplan för olika bollaktiviteter.

På den del där vi har ett antal brunnslock kommer vi att sätta lite växter. Här kommer vår nya växtgrupp att få fria händer.

Senast uppdaterad av Megan 13/8 2011  18.00

---------------------------------------------------------------------------------------

Planering och efterjustering av infiltrationsområdet

Vi ska snygga till och färdigställa området kring slamavskiljarbrunnarna och infiltrationsytorna på vänster sida av vägen som går ner till hamnen.

Arbetet påbörjas på måndag 25/7 på morgonen och beräknas pågå 2 dagar med maskinstöd.

En grävmaskin och en lastbil kommer hit.

Kontaktperson: Anders Norberg, 070-6646904, Per Sandberg, 070-5735775

Följande ska göras:

 • Överblivet grus från "Erlands väg" skrapas ihop och körs till upplagsplats vid pumphuset - Grävmaskin/Lastbil
 •  
 • Material från "Erlands vägs" avtagsvägar skrapas ihop och körs ner till nya infiltrationsytan för att höja och jämna till den. - Grävmaskin/Lastbil och manuellt arbete i form av att sortera ur sten och jämnatill ytan.
 •  
 • Gropar som tidigare grävts upp i samband med att vägen byggts fylls igen - Grävmaskin
 •  
 • Högarna på var sida om infiltrationsanläggningen och vid timmerupplagsplaten ska användas som fyllnadsmassor vid slambrunnarna och på övriga ytor. Grävaren sorterar ut större stenar och stubbar. Mindre stenar och rötter resas bort för hand i samband med att materialet läggs ut. Marken kring brunnarna höjs så att brunnarnas lock ligger i plan med marken. Ytan faller sedan mot övriga ytor så att ett lite kuperat landskap uppnås  - Grävmaskin/Lastbil och manuellt arbete i form av att sortera ur sten och jämnatill ytan.
 •  
 • Ett tillplattat avloppsrör ska repareras vid fastighet 9:42
 •  
 • Ca 12 m3 material ska flyttas till infarten till fastighet 9:42 för att fylla upp över avloppsledningen - Manuellt finjusteringsarbete.
 • Fyllnadsmassor (jord) planeras ut på nya infiltrationsytan - Manuell efterjustering med kratta och stenplockning.
 •  
 • 4 lass sand har tippats på gamla infiltrationsytan. Göran Frölander sprider ut sanden grovt med en lättare maskin, därefter: - Manuellt arbete med spade och kratta för att få till en jämn spelplan mellan utsatta käppar.
 •  
 • Rensning av sly och formning av slänten mellan gamla infiltration och slambrunnsområdet så att ytorna kan klippas.
 • Allmän efterjustering av hela området.  

/Per S 

Senast uppdaterad av Per S 24 juli 2011 08:08

 

 


(Lämna tom)
img-7975kerstin.jpg

Nyhetsbrev

Senaste inläggen

Arbeten på vattenanläggningen

Vi hade styrelsemöte 

Vi uppdaterar vår hemsida....

Underhålls- och förnyelse-fond

Om Långänget

För Boende

Kontakt

Länkar

susnet.nu statistik